Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
PUP Łask
Herb PUP Łask

Poniedziałek 18.06.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informacja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1 ) zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679” . Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - rozporządzenia 2016/679, ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz wydanych do nich rozporządzeń wykonawczych w celu realizacji zadań

 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – jest obligatoryjne.

 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się w oparciu o oprogramowanie SYRIUSZ.

 • Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 

Informacja dla podmiotów lub pracodawców

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1 ) zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - rozporządzenia 2016/679

 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – jest obligatoryjne.

 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Informacja dla cudzoziemców

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1 ) zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 

 

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl

 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - rozporządzenia 2016/679, ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach,

 • Dane osobowe są pozyskane od podmiotu składającego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub składającego wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi lub wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. cudzoziemcach – jest obligatoryjne.

 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informacja dla poręczycieli

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1 ) zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - rozporządzenia 2016/679,
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy– jest obligatoryjne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informacja dla współmałżonka poręczyciela

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1 ) zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - rozporządzenia 2016/679,
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy– jest obligatoryjne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1 ) zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - rozporządzenia 2016/679,
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy– jest obligatoryjne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Michał Grecki
(2013-07-10 09:39:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Grecki
(2018-06-08 09:50:11)
 
 
ilość odwiedzin: 1375286

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X