Aktywizacja zawodowa młodzieży

Aktywizacja zawodowa młodzieży


Staż

Starosta może na wniosek lub zgodę bezrobotnego do 25 roku życia do nabycia u pracodawcy stażu przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Na staż może również zostać skierowana osoba bezrobotna , która nie ukończyła 27 roku życia w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą , który wyraził zgodę na jego odbycie przez bezrobotnego według programu w umowie.

Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości zasiłku.

Starosta może dokonać zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania i z powrotem przez okres do 12 miesięcy


Nauka

Bezrobotnemu, który w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy .Naukę w systemie wieczorowym lub zaocznym w szkole wyższej starosta, na wniosek bezrobotnego, przyznaje stypendium w wysokości 40% kwoty zasiłku przez okres 12 miesięcy.

Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę , potwierdzające kontynuowanie nauki.

Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki , podjęcia zatrudnienia lub utraty statusu bezrobotnego.

Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania


Zobacz – regulamin przyznawania stypendiumRoboty publiczne

Bezrobotni do 25 roku życia na swój wniosek lub za ich zgodą , mogą zostać skierowani przez starostę , na zasadach robót publicznych, do wykonywania przez okres 6 miesięcy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nie przekraczającym połowy wymiaru czasu pracy w instytucjach użyteczności publicznej oraz organizacjach zajmujących się problematyką : kultury, oświaty, sportu, i turystyki, opieki zdrowotnej oraz pomocy społecznej.

Starosta zwraca pracodawcy , który zatrudnił bezrobotnych skierowanych do prac , część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej , nie przekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych i połowy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca, łącznie ze składką na ubezpieczenie społeczne do refundowanego wynagrodzenia
Słowniczek pojęć

Staż – oznacza to nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą


Stypendium-oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu , zarejestrowanemu w powiatowym urzędzie pracy w okresie odbywania szkolenia , stażu u pracodawcy oraz przez okres nauki w szkole ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, do której uczęszcza w systemie wieczorowym lub zaocznym


Bezrobotny do 25 roku życia- oznacza to bezrobotnego , który w roku kalendarzowym zastosowanie wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończyły 25 roku życia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Michał Grecki
(2003-12-15 11:31:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Michał Grecki
(2005-03-15 10:55:15)