☰ Menu
PUP Łask
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 02.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

 

grafi

Ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów

Ograniczenie bezpośredniej obsługi interesantów – osobista wizyta wyłącznie po telefonicznym ustaleniu daty i godziny.

Mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo interesantów, jak i pracowników zaleca się załatwianie spraw telefonicznie oraz za pośrednictwem usług elektronicznych, a wizyta osobista na danym stanowisku merytorycznym możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – pracownik poinformuje o miejscu, terminie i godzinie wizyty.

 

SEKRETARIAT – 43 675 17 20

REJESTRACJA  – 43 675 17 26

 

Przypominamy, że w formie elektronicznej można między innymi:

 • zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
 • wyrejestrować się z Urzędu z powodu podjęcia pracy lub innych przyczyn,
 • złożyć wnioski o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej,
 • zgłosić ofertę pracy,
 • złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom.

 

Bezpośrednia obsługa interesantów prowadzona jest według następujących zasad:

 • na wizytę należy zgłosić się w ustalonym terminie i na ustaloną godzinę, w miejscu wyznaczonym wcześniej przez pracownika załatwiającego sprawę,
 • do budynku należy wejść w maseczce oraz zdezynfekować dłonie,
 • mając na uwadze konieczność zachowania wymaganych odległości, interesanci po umówieniu się na wizytę, na dane stanowisko wchodzą pojedynczo (za wyjątkiem osób towarzyszących osobom z niepełnosprawnością),
 • osoby, które mają termin stawiennictwa do doradcy klienta w dalszym ciągu nie mają obowiązku zgłaszania się osobiście, formą potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy jest kontakt telefoniczny,
 • w przypadku braku możliwości zgłoszenia się na umówiony termin prosimy
  o wcześniejsze poinformowanie o tym pracownika Urzędu.

 

Wszystkie przyjęte rozwiązania mają na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 i umożliwić zapewnienie nieprzerwanej pracy Urzędu. 

  

 

 

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁASKU

 

W związku z ubieganiem się o zarejestrowanie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy prosimy o złożenie wniosku o zarejestrowanie się w formie elektronicznej do Powiatowego Urzędu Pracy korzystając z systemu  praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl).

Pełna rejestracja elektroniczna polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku wraz
z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie wymagana jest wizyta osoby
w urzędzie pracy.

 

WAŻNE!

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rejestracyjnego należy przygotować komplet wymaganych do rejestracji dokumentów, ponieważ czas trwania sesji jest ograniczony, a brak aktywności powyżej 15 minut spowoduje przerwanie wprowadzania danych i wówczas należy pracę rozpocząć od nowa. Aby skorzystać z aplikacji należy wejść na portal praca.gov.pl ukaże się strona publicznych służb zatrudnienia, gdzie należy wybrać „zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej” lub „zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej zatrudnienia”, wypełnić formularz i dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji. Cały proces rejestracji zostanie przeprowadzony elektronicznie. Następnie osoba otrzyma na swoje konto w praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości
i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.

 

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej bez wychodzenia z domu.

W systemie bankowości elektronicznej twojego banku, należy wypełnić formularz o założenie profilu zaufanego. Operację potwierdza się bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymuje się potwierdzenie  założenia konta.

Profil zaufany można również założyć przez Pocztę Polską na platformie Envelo.


 


 

 

KOMUNIKAT
 
W związku z rosnącą liczbą zachorowań na koronawirusa oraz w celu zapobiegania jego rozprzestrzeniania, a także ułatwienia i przyspieszenia Państwa kontaktu z pracownikami Urzędu, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łasku zwraca się z prośbą do pracodawców
 z terenu powiatu łaskiego, którzy chcą uzyskać informację dotyczącą złożenia oferty pracy oraz dot. rejestracji cudzoziemców na oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub pracę sezonową o kontaktowanie się z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy pod numerami telefonów:
43 675 17 22
43 675 17 25
Za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresami mailowymi:
malgorzata.marcinkowska@puplask.pl
patrycja.grys@puplask.pl
oferty.pracy@puplask.pl
Osoby chcące złożyć ofertę pracy zachęcamy do składania ww. dokumentów za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub na wyżej wymienione adresy mailowe.Osoby chcące złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy i pracy sezonowej zachęcamy do składania dokumentów za posrednictwem wyłącznie portalu praca.gov.pl
 
KOMUNIKAT DLA BEZROBOTNYCH
 
Z dniem 13.03.2020 r. aż do odwołania wprowadzamy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łasku system telefonicznego kontaktu z doradcami klienta.
Osoby bezrobotne, które mają wyznaczone wizyty NIE MUSZĄ stawiać się w urzędzie osobiście, ale jednocześnie wyznaczony termin NIE ZWALNIA ICH TEGO DNIA OD KONTAKTU TELEFONICZNEGO  z doradcą klienta.
 
Nr telefonów do doradców klienta w PUP w Łasku:
Stanowisko nr 3 – 43 675 17 25                                           Pokój nr 15 – 43 675 17 28
Stanowisko nr 4 – 43 675 17 25                                           Pokój nr 16 – 43 675 17 37
Stanowisko nr 6 – 43 675 17 24                                           Pokój nr 28 – 43 675 17 45
Stanowisko nr 7 – 43 675 17 24                                           Pokój nr 29 – 43 675 17 35
Stanowisko nr 8 – 43 675 17 22                                           Pokój nr 37 – 43 675 17 43
Pokój nr 10 – 43 675 17 31
KOMUNIKAT – ZMIANA ORGANIZACJI W PUP W ŁASKU
 
Od 13.03.2020 r. aż do odwołania prosimy o ograniczenie wizyt osobistych w Urzędzie. Wszelkie zapytania i wątpliwości można zgłaszać telefonicznie lub drogą mailową:
- informacja w sprawie szkoleń, KFS
43 675 17 28; szkolenia@puplask.pl
 
- informacja dotycząca pośrednictwa pracy, ofert pracy
43 675 17 25; 43 675 17 22  oferty.pracy@puplask.pl
 
- informacja w sprawie staży
43 675 17 35; doradcy.zawodowi@puplask.pl
 
- informacja na temat  wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, dotacji dla bezrobotnych
43 675 17 37; justyna.tomczak@puplask.pl
 
- informacja w sprawie rejestracji, wydawania zaświadczeń
43 675 17 26, 43 675 17 23, rejestracja@puplask.pl, dominika.jaworska@puplask.pl
 
- informacja w sprawie zasiłków, dodatków aktywizacyjnych
43 675 17 21; sylwia.wcisła@puplask.pl
 
- informacja w sprawie prac interwencyjnych i robót publicznych
43 675 17 45; agnieszka.szkudlarek@puplask.pl

 


 

 

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
poniedziałek - piątek 8.00 - 14.30

 

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Łasku.

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Wojtaszek, administrator@puplask.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 675 17 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Objazdowej

Dla osób na wózkach dostępny są tylko pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Powiatowym Urzędzie Pracy nie ma pętli indukcyjnych. W Powiatowym Urzędzie Pracy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online.

Administrator danych osobowych – Powiatowy Urząd Pracy w Łasku informuje o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Edyta Misiak,
adres e-mail:
inspektor.danych@puplask.pl, tel. (043) 675-17-34.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informacja dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem  2016/679”.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor.danych@puplask.pl, tel. (043) 675-17-34.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia                     20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO - rozporządzenia 2016/679, ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wydanych do nich rozporządzeń wykonawczych w celu realizacji zadań.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – jest obligatoryjne.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się w oparciu o oprogramowanie SYRIUSZ.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa

                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                           KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 

Informacja dla podmiotów lub pracodawców

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem  2016/679”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor.danych@puplask.pl, tel. (043) 675-17-34.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia                     20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO - rozporządzenia 2016/679.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – jest obligatoryjne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informacja dla poręczyciela (dotacja)

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem  2016/679”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor.danych@puplask.pl, tel. (043) 675-17-34.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia                     20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy przez osobę otrzymującą dotację na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO - rozporządzenia 2016/679,
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy– jest obligatoryjne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informacja dla współmałżonka poręczyciela (dotacja)

 

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem  2016/679”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor.danych@puplask.pl, tel. (043) 675-17-34.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia                     20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy przez osobę otrzymującą dotację na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO - rozporządzenia 2016/679,
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy– jest obligatoryjne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informacja dla współmałżonka osoby otrzymującej środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem  2016/679”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor.danych@puplask.pl, tel. (043) 675-17-34.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia                     20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO - rozporządzenia 2016/679,
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy– jest obligatoryjne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą profilowane

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informacja dla poręczyciela (wyposażenie)

 

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem  2016/679”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor.danych@puplask.pl, tel. (043) 675-17-34.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia                     20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
  w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy przez podmiot otrzymujący refundację na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO - rozporządzenia 2016/679,
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy– jest obligatoryjne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informacja dla współmałżonka poręczyciela (wyposażenie)

 

 

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem  2016/679”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor.danych@puplask.pl, tel. (043) 675-17-34.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia                     20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
  w przypadku nie wywiązania się z warunków umowy przez podmiot otrzymujący refundację na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO - rozporządzenia 2016/679,
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy– jest obligatoryjne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informacja dla współmałżonka osoby otrzymującej zwrot kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

 

 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem  2016/679”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor.danych@puplask.pl, tel. (043) 675-17-34.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia                     20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO - rozporządzenia 2016/679,
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy– jest obligatoryjne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Informacja dla cudzoziemców

 

Podstawa prawna: art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzanie m danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1) zwanego dalej „rozporządzeniem  2016/679”. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 

 

 • Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, ul. Objazdowa 4 98-100 Łask reprezentowany przez Dyrektora tel. (043) 675-17-42 e-mail: lola@praca.gov.pl
 • W sprawie danych osobowych może Pan/i kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: inspektor.danych@puplask.pl, tel. (043) 675-17-34.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań zawartych w ustawie z dnia                     20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  RODO - rozporządzenia 2016/679, ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
 • Dane osobowe są pozyskane od podmiotu składającego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub składającego wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcowi lub wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli jej zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 • Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem – ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. cudzoziemcach – jest obligatoryjne.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób  zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

 

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wojtaszek Damian
(2013-07-10 09:38:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojtaszek Damian
(2020-04-20 08:24:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 22