☰ Menu
PUP Łask

Wtorek 04.10.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA

 

 

KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŁASKU

 

W związku z ubieganiem się o zarejestrowanie jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy prosimy o złożenie wniosku o zarejestrowanie się w formie elektronicznej do Powiatowego Urzędu Pracy korzystając z systemu  praca.gov.pl (https://www.praca.gov.pl).

Pełna rejestracja elektroniczna polega na złożeniu do urzędu pracy wniosku wraz
z załącznikami w postaci elektronicznej po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W tej sytuacji nie wymagana jest wizyta osoby
w urzędzie pracy.

 

WAŻNE!

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rejestracyjnego należy przygotować komplet wymaganych do rejestracji dokumentów, ponieważ czas trwania sesji jest ograniczony, a brak aktywności powyżej 15 minut spowoduje przerwanie wprowadzania danych i wówczas należy pracę rozpocząć od nowa. Aby skorzystać z aplikacji należy wejść na portal praca.gov.pl ukaże się strona publicznych służb zatrudnienia, gdzie należy wybrać „zgłoszenie do rejestracji osoby bezrobotnej” lub „zgłoszenie do rejestracji osoby poszukującej zatrudnienia”, wypełnić formularz i dołączyć zeskanowane dokumenty niezbędne do rejestracji. Cały proces rejestracji zostanie przeprowadzony elektronicznie. Następnie osoba otrzyma na swoje konto w praca.gov.pl decyzję o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy i ewentualnym prawie do zasiłku w postaci elektronicznej.

Jednocześnie informujemy, że osoby które nie dysponują profilem zaufanym, a posiadają dostęp do konta elektronicznego w banku, mają możliwość potwierdzenia swojej tożsamości
i założenia profilu zaufanego bez konieczności wizyty w punkcie potwierdzającym. Szczegółowe informacje w tym zakresie na stronie https://pz.gov.pl.

 

Profil zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej bez wychodzenia z domu.

W systemie bankowości elektronicznej twojego banku, należy wypełnić formularz o założenie profilu zaufanego. Operację potwierdza się bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymuje się potwierdzenie  założenia konta.

Profil zaufany można również założyć przez Pocztę Polską na platformie Envelo.

 


 

Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
poniedziałek - piątek 8.00 - 14.30

 

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Urzędu w Łasku.

Data publikacji strony internetowej: 2014-06-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych.
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Wojtaszek, administrator@puplask.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 675 17 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Objazdowej

Dla osób na wózkach dostępny są tylko pomieszczenia na parterze.

W budynku nie ma windy.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Powiatowym Urzędzie Pracy nie ma pętli indukcyjnych. W Powiatowym Urzędzie Pracy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego online.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Pilarski Dariusz
(2013-07-10 09:39:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Pilarski Dariusz
(2022-07-14 10:51:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 607438